Ochrana súkromia

Zásady Spracovania osobnÝch údajov pri podnikateĽskej činnosti
pre zákazníkov, dodávateľov, marketing a návštevníkov webových stránok

V spoločnosti Lavello s.c Adamski Krzysztof Fidziński Kazimierz,  EU VAT ID no.: PL6972320764, (ďalej iba „Spoločnosť“) venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V súlade s nariadením (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej iba „nariadenie“ alebo „GDPR“) sme sa preto rozhodli vydať tieto Zásady spracovania osobných údajov (ďalej iba „Zásady“).

Účelom tohto dokumentu je predovšetkým poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje Spoločnosť ako správca spracováva o fyzických osobách pri podnikateľskej činnosti, akým spôsobom, k akým účelom a ako dlho, komu a z akého dôvodu ich môže poskytnúť, a rovnako informovať o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov prislúchajú.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov:

 • našich zákazníkov a uživateľov služieb,
 • našich dodávateľov a obchodných partnerov
 • zástupcov týchto zákazníkov(uživateľov), dodávateľov a obchodných partnerov či ich kontaktných osôb,
 • záujemcov o naše služby či produkty,
 • osôb, ktorým zasielame obchodné oznámenie
 • návštěvníkov našich webových stránok.

I. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je Spoločnosť (identifikačné údaje Spoločnosti viz hore).

Kontaktné údaje, kam môžete smerovať svoje dotazy a požiadavky ohľadom spracovania osobných údajov:

poštová adresa: Lavello s.c Adamski Krzysztof Fidziński Kazimierz
Narutowicza 36
64-100 Leszno
EU VAT ID no.: PL6972320764
e-mail: info@drezy-lavello.sk
telefon: +48 61 333 22 36

II. Kategória osobných údajov

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú je Spoločnosť schopná identifikovať.

V súvislosti s podnikaním Spoločnosť manipuluje s nasledovnými typmi (kategóriami) osobných údajov1:

1. identifikačné a kontaktné údaje pre zmluvné vzťahy

Takéto údaje sú dôležité pre uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi Spoločnosťou a vami alebo jednanie o takejto zmluve. Ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu, dátum narodenia, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla alebo miesta podnikania. Ide i o akademický titul, meno a priezvisko, funkciu a podpis vašich zástupcov či poverených osôb.

Kontaktné údaje spracovávame preto, aby sme Vás mohli v prípade potreby v súvislosti so zmluvou kontaktovať, jedná sa predovšetkým o telónne číslo a e-mail váš a vašich zástupcov či poverených osôb.

2. Údaje o produktoch a službách a dodacie údaje

Spracovávame údaje o tom, aké služby či produkty si u nás objednávate a adresu, kam má byť produkt doručený.

3. platobné údaje

Spracovávame číslo vašeho bankového účtu a údaje z vašej platobnej karty, aby sme mohli identifikovať vaše platby.

4. Fakturačné údaje

Spracovávame údaje, ako sú vaše meno a priezvisko, fakturačná adresa, údaje o zakúpenom produkte či službe a ich cene, dôležité preto, aby sme vám mohli vystaviť vyúčtovanie za produkt či službu a mohli splniť povinnosť viesť účtovníctvo, ako nám prikazuje zákon.

5. Údaje z komunikácie medzi Spoločnosťou a zákazníkom

Tieto údaje vznikajú pri komunikácii súvisiacou s poskytovaním služieb a produktov medzi Spoločnosťou a zákazníkom. Jedná sa o zápisy osobnej komunikácie so zákazníkom, písomnú a elektronickú komunikáci so zákazníkom a záznamy telefonických hovorov.

6. Údaje získané pri registrácii na webových stránkach

Ide o údaje, ktoré zadávate pri registrácii na našich webových stránkách, ako je meno a priezvisko, názov, obchodná firma, dátum narodenia, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla alebo miesta podnikania.

7. cookies

Pomocou cookies získavame informácie pri použití webových stránok Spoločnosti. Ide o záznamy o správaní sa na webových stránkách získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači. Tieto údaje sú spracované pre prevádzku webových stránok Spoločnosti, meranie návštevnosti stránok a internetovú reklamu.

8. databáza zákazníkov a dodávateľov

Pokiaľ sme už s niekym nadviazali obchodný kontakt, uchovávame v našej databáze jeho identifikačné a kontaktné údaje, ako je meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu, IČO, adresa trvalého pobytu, adresa sídla alebo miesta podnikania, telefónne číslo a e-mail. Tieto údaje využívame ku komunikácii, plneniu zmlúv, uzatváraniu zmlúv nových, riešeniu reklamácií a servisu.

9. Údaje pre marketingové účely

Pre marketingové účely využívame databázu našich existujúcich zákazníkov, ako i zoznam osôb, ktoré sa našimi zákazníkmi iba môžu stať. V tomto zozname máme ich meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu, IČO, adresu trvalého pobytu, adresu sídla alebo miesta podnikania, telefónne číslo a e-mail.

Obchodné oznámenie rozosielame formou listovej korešpondencie, emailu, internetu, mobilných aplikácií a sociálnych sietí.
Pokiaľ ide o zasielanie obchodných oznámení elektronickou poštou existujúcim zákazníkom Spoločnosti o rovnakých alebo podobných výrobkoch či službách Spoločnosti, ide o použitie osobných údajov, ku ktorému nepotrebujeme Váš súhlas.

V ostatných prípadoch sú tieto údaje používané na základe vášho súhlasu so zasielaním obchodných oznámení.

10. Údaje o jednaní o pracovnej zmluve

Pokiaľ se rozhodnete uchádzať sa u nás o zamestnanie, budeme potrebovať počas doby jednania o uzatvorení pracovnej či inej pracovnoprávnej zmluvy vaše identifikačné a kontaktné údaje, ako i údaje o vašom vzdelaní, schopnostiach a zručnosti a doterajšej praxi, ktoré nám odovzdáte formou životopisu a motivačného listu.

III. Účel a právny základ pre spracovanie

Vaše údaje spracovávame iba v rozsahu potrebnom pre príslušný účel – napr. aby sme mohli dodať tovar alebo poskytnúť službu. Sú to i prípady, kedy zjednávame novú zmluvu. Povinnosť spracovávať vaše údaje nám stanovuje i množstvo právnych predpisov, napr. zákon o účtovníctve, o DPH, o daniach z príjmov atp.

Rozsah spracovávaných údajov závisí od účelu spracovania. Pre niektoré účely je možné spracovávať údaje priamo na základe zmluvy, oprávneného záujmu Spoločnosti alebo na základe zákona, pre iné iba na základe vášho súhlasu. Ku spracovaniu osobných údajov z dôvodu plnenia zmluvy, plnenia zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Spoločnosti váš súhlas nepotrebujeme. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracovávané v rozsahu nutnom pre naplnenie týchto účelov a po dobu nutnú k ich dosiahnutiu. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované.

Jedná sa predovšetkým o tieto účely a právne základy spracované rozdieľne podľa jednotlivých kategórií osobných údajov:

Kategória osobných údajov Účel Právny základ spracovania
Identifikačné a kontaktné údaje pre zmluvné vzťahy jednanie o uzavtvorení zmluvy Spracovávanie je nevyhnutné pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žádost tohoto subjektu údajov
1. Identifikačné a kontaktné údaje pre zmluvné vzťahy
2. Údaje o tovare a službách a dodacie údaje
3. Platobné údaje
4. Fakturačné údaje
plnenie uzatvorenej zmluvy – dodanie tovaru, poskytovanie služieb, riešenie reklamácií, fakturácie spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov
Platobní údaje identifikácia a preukázanie pôvodu platieb spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov Spoločnosti a pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Spoločnost vzťahuje – povinnosť viesť účtovníctvo.
Zásah do práv subjektu údajov je primeraný danému účelu. Bez uvedených osobných údajov by Spoločnost nebola schopná vykonávať podnikateľskú činnost v súlade s právnym rádom a subjekt údajov (zákazník) by nemohol obdržať od Spoločnosti tovar či službu.
Fakturačné údaje vystavenie účtovného či daňového dokladu, vedenie účtovníctva, platenie daní spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Spoločnosť vzťahuje – povinnosť viesť účtovníctvo, povinnosť platiť dane
Údaje pre marketingové účely zasielanie obchodných oznámení elektronickou poštou existujúcim zákazníkom Spoločnosti o rovnakých alebo podobných výrobkoch či službách Spoločnosti ochrana oprávnených záujmov Spoločnosti
Oprávnený záujem Spoločnosti je potvrdený tým, že toto použitie údajov je povolené ustanovením článku 16 odst. 2 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách
Údaje pre marketingové účely iný ako vyššie uvedený marketing výrobkov alebo služeb
telemarketing
subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre jeden či viac konkrétnych účelov
1. Identifikačné a kontaktné údaje pre zmluvné vzťahy
2. Údaje o tovare a službách a dodacie údaje
3. Platobné údaje
4. Fakturačné údaje
5. Údaje z komunikácie medzi Spoločnosťou a zákazníkom
vymáhanie pohľadávok, ochrana proti nárokom iných osôb ochrana oprávnených záujmov Spoločnosti
Zásah do práv subjektu údajov je primeraný danému účelu. Bez uvedených osobných údajov a ich postúpení napr. právnemu zástupcovi a súdu by Spoločnosť nebola schopná uplatniť svoje nároky či sa brániť žalobám a nárokom iných osôb.
Údaje po jednaní o pracovnej zmluve nábor nových zamestnancov do Spoločnosti spracovanie je nevyhnutné pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohoto subjektu údajov
Údaje získané pri registrácii na webových stránkach užívanie webových stránok Spoločnosti – registrácia umožňuje jednoduchšie používanie eshopu spracovanie je nevyhnutné pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohoto subjektu údajov
Cookies – informácie získané pomocou cookies ukladaných Spoločnosťou uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie, alebo
pre poskytovanie služby prostredníctvom webových stránok Spoločnosti, alebo
pre meranie návštevnosti webových stránok Spoločnosti.
ochrana oprávnených záujmov Spoločnosti
Oprávnený záujem Spoločnosti je potvrdený tým, že toto použitie údajov je povolené ustanovením článku 8 odst. 1., písm. a), c), d) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rešpektovaní súkromého života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikaciách
Cookies – informácie získané pomocou cookies ukladaných tretími stranami (Google apod.) internetová reklama subjekt údajov dal súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre jeden či viac konkrétnych účelov pomocou nastavení internetového prehliadača
článek 8 odst. 1., písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rešpektovaní súkromého života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikaciách
databáza zákazníkov a dodávateľov komunikácia, plnenie zmlúv, uzatváranie zmlúv nových, riešenie reklamácií a servisu ochrana oprávnených záujmov Spoločnosti
Zásah do práv subjektu údajov je primeraný danému účelu. Bez uvedených osobných údajov by Spoločnosť nebola schopná vykonávať podnikateľskú činnosť a subjekt údajov by nemohl obdržať, dosiahnuť riešenie reklamácií, poskytnutie servisných služieb.
Údaje o polohe ochrana majetku Spoločnosti, bezpečnosť prevádzky vozidla, ochrana zdravia v prípade dopravnej nehody ochrana oprávnených záujmov Spoločnosti
Zásah do práv subjektu údajov je primeraný danému účelu.. Údaje nie sú využívané ku sledovaniu subjektu údajov. Použitím ONI systému chráni i zdravie subjektu údajov: v prípade dopravnej nehody môže Spoločnosť či dispečing prevádzkovateľa ONI systému rýchlo privolať potrebnú pomoc.

IV. Doba spracovania a uloženia osobných údajov

Vaše údaje používáme a uchovávame iba po navyhnutne dlhú dobu, ktorú nám nariaďujú právne predpisy, alebo ich potrebujeme k ochrane našich práv. Máme nastavené vnútorné pravidlá archivácie, ktoré zaisťujú, že údaje nedržíme dlhšie, ako máme oprávnenie.

Obecne, základné údaje a údaje o produktoch a službách sme povinní uchovávať na základe zákonov, napr. o účtovníctve alebo daňových zákonov. Napr. faktúry sa uchovávajú 5 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované i zmluvy.

Po dobu 10 rokov uchovávame údaje z dôvodu našich oprávnených záujmov, hlavne pre prípad, že by sme museli predkladať dôkazy v súdnom spore, a to s ohľadom na promlčaciu dobu podľa súčasného občianského zákonníku.

Pokiaľ používame údaje na základe vašeho súhlasu, robíme tak iba po dobu, počas ktorej tento súhlas trvá, ak nemáme k tomu iný zákonný dôvod.

Konkrétne doby spracovania jednotlivých kategórií osobných údajov pre jednotlivé účely obsahuje nižšie uvedená tabuľka.

Kategória osobných údajov Účel Doba spracovania – uchovávania
Identifikačné a kontaktné údaje pre zmluvné vzťahy jednanie o uzatvorení zmluvy 3 roky od konca jednania o zmluve
1. Identifikačné a kontaktné údaje pre zmluvné vzťahy
2. Údaje o tovare a službách a dodacie údaje
3. Platobné údaje
4. Fakturačné údaje
plnenie uzatvorenej zmluvy – dodanie tovaru, poskytovanie služieb, riešenie reklamácií, fakturácia 5 rokov od konca účtovného obdobia, ktorého sa dokument obsahujúci osobné údaje týka
Platobné údaje identifikácia a preukázanie pôvodu platieb 5 rokov od konca účtovného obdobia, ktorého sa dokument obsahujúci osobné údaje týka
Fakturačné údaje vystavenie účtovného či daňového dokladu, vedenie účtovníctva, platenie daní 5 rokov od konca účtovného obdobia, ktorého sa dokument obsahujúci osobné údaje týka
Údaje pre marketingové účely zasielanie obchodných oznámení elektronickou poštou existujúcim zákazníkom Spoločnosti o rovnakých alebo podobných výrobkoch či službách Spoločnosti 3 roky od posledného poskytnutia našej služby alebo zakúpenia nášho produktu
Údaje pre marketingové účely iný ako vyššie uvedený marketing výrobkov alebo služieb
telemarketing
po dobu, počas ktorej je nám súhlas platne udelený – štandardne 3 roky

samotný súhlas a zmenu či odvolanie súhlasu uchovávame z titulu našich oprávnených záujmov po celú dobu platnosti súhlasu a 5 rokov potom, čo zanikol

1. Identifikačné a kontaktné údaje pre zmluvné vzťahy
2. Údaje o tovare a službách a dodacie údaje
3. Platobné údaje
4. Fakturačné údaje
5. Údaje z komunikácie medzi Spoločnosťou a zákazníkom
vymáhanie pohľadávok, ochrana proti nárokom iných osôb 5 rokov od konca účtovného obdoia, ktorého sa dokument obsahujúci osobné údaje týka.
Pokiaľ záručná doba alebo reklamačné konanie je dlhšie, uchováva Spoločnost doklady a údaje po dobu, počas ktorej táto lehota beží alebo toto konanie trvá.
Pokiaľ se doklad vzťahuje k nezaplatenej pohľadávke či nesplnenému záväzku uchováva Spoločnoť doklady a údaje do konca prvého účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom prišlo k zaplateniu pohťadávky alebo ku splneniu záväzku.
Údaje po jednaní o pracovnej zmluve nábor nových zamestnancov do Spoločnosti po dobu jednania o pracovnej zmluve, ďalej iba ak o to uchádzač požiada
Údaje získané pri registrácii na webových stránkach užívanie webových stránok Spoločnosti – registrácia umožňuje jednoduchšie používanie eshopu po dobu trvania registrácie
Cookies – informácie získané pomocou cookies ukladaných Spoločnosťou uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie, alebo
pre poskytovanie služby prostredníctvom webových stránok Spoločnosti, alebo
pre meranie návštevnosti webových stránok Spoločnosti.
po dobu používania webovej stránky Spoločnosti
Cookies – informácie získané pomocou cookies ukladaných tretími stranami (Google apod.) internetová reklama po dobu nastavenú vo vašom internetovém prehliadači
databáza zákazníkov a dodávateľov komunikácia, plnenie zmlúv, uzatváranie zmlúv nových, riešenie reklamácií a servisu 10 rokov od konca plnenia zmluvy
Pokiaľ záručná doba alebo reklamačné konanie je dlhšie, uchovává Spoločnost údaje po dobu, počas ktorej táto lehota beží alebo toto konanie trvá.
Údaje o polohe ochrana majetku Spoločnosti, bezpečnosť prevádzky vozidla, ochrana zdravia v prípade dopravnej nehody 1 rok od zaznamenania polohy

V. Zdroje osobných údajov

Spracovávame údaje, ktoré sme od vás obdržali, ďalej potom údaje z verejne dostupných zdrojov a registrov, napr. zo živnostenského registra, i údaje od tretích strán (dáta z ONI systému).

VI. príjemci osobných údajov

Spoločnosť pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využívá odborné a špecializované služby tretích osôb. Pokiaľ tito dodávatelia spracovávajú osobné údaje odovzdané od Spoločnosti, majú postavenie spracovateľa osobných údajov a spracovávajú osobné údaje iba na základe zmluvy a podťa pokynov od Spoločnosti a nesmú ich využiť inak.

Ide o:

 • dopravcov
 • spoločnosti zaoberajúce sa správou a vymáhaním dlžných pohľadávok,
 • právni zástupcovia, notári a exekútori
 • audítori
 • správcu IT systémov (spoločnosť xxx)
 • dodávateľa internetovej reklamy (spoločnosť Google)
 • našich obchodných zástupcov.

Každý takýto subjekt dôkladne vyberáme a s každým uzatvárame zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej má spracovateľ stanovené prísne povinnosti k ochrane a zabezpečeniu osobných údajov.

Nedávame vaše osobné údaje príjemcom či spracovateľom mimo územia Európskej únie.

Spoločnosť v rámci plnenia svojich zákonných povinností dává osobné údaje tiež správnym orgánom a úradom stanovených platnou legislatívou, nakoľko niektoré orgány verejnej správy a ďalšie organizácie sú oprávnené vyžiadať si informácie o vás. Ide predovšetkým o súdy, Políciu SR a iné. Údaje poskytujeme výhradne iba vtedy, ak oprávnenie vyžiadať si tieto údaje umožňuje zákon.

Údaje z ONI systému sú odovzdané jeho prevádzkovateľmi spoločnosti NAM systém, a.s., so sídlom U Pošty 1163/13, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 25862731, ktorá má postavenie spracovateľa osobných údajov.

VII. ZpÔsob spracovania osobných údajov

Spoločnosť spracováva osobné údaje ručne (v papierovej podobe) i automatizovane prostredníctvom IT systémov.

VIII. Informácie o právach subjektov údajov v súvislosti so spracovaním

Vaše údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade so zákonom. Máte právo na prístup ku svojim údajom, na vysvetlenie, ako i ďalšie práva, ak se domnievate, že spracovanie nie je v poriadku.

Všetky svoje nižšie uvedené práva, námietky či požiadavky (samozrejmě s výnimkou práva podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ktoré môžete uplatniť len uňho ) môžete uplatniť listom doručeným na adresu sídla Spoločnosti, e-mailem na adresu: info@drezy-lavello.sk alebo pomocou formulára na webových stránkach Spoločnosti. Ak uplatníte niektoré zo svojich práv a my budeme mať dôvodné pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme požiadat o poskytnutie dodatočných informácii nezbytných k jeho potvrdeniu.

V prípade, že nejaké právo, žiadosť či námietku uplatníte, a ak bude vaša požiadavka oprávnená, príjmeme tomu zodpovedajúce opatrenia bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Inak vás budeme v tejto lehote informovat o dôvodoch neprijatia opatrení a o možnosti podať sťažnosť u dozorného úradu a žiadať o súdnu ochranu. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžit o ďaľšie dva mesiace. Budeme vás v takomto prípade informovať o akomkoľvek predĺžení do jedného mesiaca od obdržania žiadosti spolu s dôvodom pro tento odklad.

Ak podáte žiadosť v elektronickej forme, poskytneme vám informácie taktiež v elektronickej podobe, ak je to možné, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Informácie a všetky oznámenia a úkony sa poskytujú a robia bezplatne. Ak sú vaše žiadosti zjavne nedôvodné alebo neprimerané, môžeme od vás požadovať primeraný poplatok zohľadňujúcí administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov alebo odmietnuť žiadosti vyhovet.

Jedná se o následujúce práva:

1. Právo na prístup k osobným údajom

Ak nás požiadate, obdržíte od nás potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje, a v kladnom prípade i:

 • kópiu vašich osobných údajov, ktoré máme,
 • informácie o:
  • účeloch, pre ktoré ich spracovávame,
  • kategóriách zpracovávaných osobných údajov,
  • príjemcoch, ktorým vaše osobé údaje boli alebo budú sprístupnené,
  • plánovanej dobe spracovania (uchovávania) vašich osobných údajov,
  • o existencii práva požadovať od nás opravu alebo výmaz vašich osobných údajov, omedzeniacj ich spracovania alebo vznesení námietky proti tomuto spracovaniu,
  • práve podať sťažnosť u dozorového úradu,
  • o všetkých dostupných informaciách o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás,
  • skutočnosti, že tu dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania,
  • o vhodných zárukách, ak by sme odvzdávali vaše osobné údaje mimo EU (čo ale nerobíme).

2. Právo na opravu nepresných údajov

Máte právo upozorniť nás na nepresné, zastaralé alebo neúplné osobné údaje. V takomto prípade ich samozrejme opravíme. Po dobu kým overíme presnoť vašich údajov, obmedzíme ich spracovanie (viz bod 4. nižšie). S prihliadnutím k účelom, pre ktoré sú údaje spracovávané, máte právo, aby ste tiež doplnili neúplné údaje.

3. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktore používame z dôvodu našeho oprávneného záujmu.

Pokiaľ nebude overené, že máme závažné oprávnené dôvody pre spracovanie vašich osobných údajov, ich spracovanie obmedzíme, iba ak by takéto spracovanie bolo nutné pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Ak sa ukáže, že dôvody pre spracovanie vašich osobných údajov nemáme, vaše osobné údaje vymažeme, iba ak budete požadovat ich uchovanie..

Môžete taktiež kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame z dôvodu priameho marketingu, a my používanie vašich údajov pro tieto účely ukončíme.

4. Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch sme povinní obmedziť spracovanie vašich osobných údajov. To znamená, že vaše osobné údaje u nás budú uložené a my s nimi nebudeme inak nakladať, iba ak nám k tomu dáte súhlas alebo je to nevyhnutné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.

K obmedzeniu spracovania osobných údajov sme povinní pristúpiť, ak:

 • Budete popierať presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť
 • Vyjde najavo, že spracovanie vašich osobných údajov je protiprávne a vy odmietnete ich výmaz namiesto toho nás požiadate o obmedzenie ich použitia
 • My už vaše osobné údaje nebudeme potrebovať, ale vy nás požiadate,, aby sme si ich ponechali pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
 • Vznesiete námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov pre účely našich oprávnených záujmov kým nebude overené, či naše oprávnené dôvody pre spacovanie vašich údajov prevažujú nad našimi oprávnenými dôvodmi pre to, aby údaje boli vymazané

5. Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobných údajov, ktoré se vás týkajú, pokiaľ:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné pro účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvoláte súhlas, na jeho základe boli údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pro spracovanie;
 • vznesiete námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov pre účely našich oprávnených záujmov a vyjde najavo, že naše dôvody pre spracovanie nie sú závažné;
 • vznesiete námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov pre priamy marketing;
 • osobné údaje boli nami spracované protiprávne;
 • osobné údaje musia byť vymazané ku splneniu právnej povinnosti, ktorú nám právo ukladá;
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnou spoločnosťou dieťaťu.

Upozorňujeme však, že sú prípady, kedy povinnosť vymazať vaše osobné údaje (i keď je splnená niektorá hore uvedená podmienka) nemáme, napríklad ak údaj potrebujeme pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

6. Právo na prenášanie osobných údajov

Ak vaše osobné údaje spracovávame automatizovane (tj. pomocou výpočtovej techniky) na základe zmluvy alebo vašeho súhlasu a požiadate nás o to, odovzdáme vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak budete chcieť, odovzdáme tieto údaje priamo inému správcovi, ktorého určíte, ak je to technicky možné.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo prísť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nebude sa dať vašej žiadosti vyhovieť.

7. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

V prípadoch, keď ku spracovaniu vašich údajov potrebujeme váš súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vašich údajov počas doby, čo bol tento súhlas vami platne udelený, ani na spracovanie vašich údajov z iných právnych dôvodov, pokiaľ se aplikujú (napr. dodržovanie právnych povinností alebo pre účely našich oprávnených záujmov).

8. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre vás malo právne účinky alebo sa vás obdobným spôsobem významne dotklo.

Spoločnosť neprevádza automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre subjekty údajov.

9. Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov

Pokiaľ si myslíte, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené nariadenie alebo iný právny predpis, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/) a podať sťažnosť.

10. Právo omedzit alebo zrušit marketingové oznámenia

Pokiaľ ste nám dali súhlas pre marketing alebo vám z iného titulu od nás chodia obchodné ponuky, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo sa zo zasielania ponúk odhlásiť následovnými spôsobmi:

 • priamo v našich obchodných oznámeniach je včlenená možnosť zastavenia ich zasielaní,
 • ak už nechcete, aby sme vám telefonovali, v rámci hovoru nám to povedzte,
 • môžete nám taktiež na našej pobočke alebo písomne odkázať, že si už neprajete dostávať ponuky.

Dovoľujeme si upozorniť, že pokiaľ obmedzíte marketing, môžeme vás naďalej kontaktovať kôly servisu, reklamáciám a poskytovaniu služieb, ktoré ste si objednali.